قرارداد تعمیرات شبکه های ۲۰کیلوولت و فشار ضعیف و سرویس پست های ۲۰کیلوولت هوایی و زمینی به صورت گرم و سرد در امور مرکز شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

در خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۵, نوشته شده در: اخبار توسط
Comments are closed.