اجرا

برخی از اقدامات انجام شده:

  • اجرای قرارداد جامع بهره برداری امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان
  • اجرای چیلرها، هواسازها و موتورخانه ساختمان پلیس فتا
  • اجرای سيستم برق شهرک مسکونی پرديس
  • اجرای سيستم برق برج مرواريد- تهران
  • همکاری در اجرای پروژه اتوماسيون توزيع اصفهان با شرکت وصال کنترل
  • همکاری در بهره برداری و نگهداری قسمت برق سوله رنگ وانت ايران خودرو
  • اجرای چندین کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی
  • اجرای چندین کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی
  • اجرای پستهای توزیع زمینی و هوایی