تولید

  • تولید کننده المنت فیوز با برند سامان نیرو و فروش گسترده در سطح کشور
  • تولید کننده کات اوت فیوز
  • تولید کننده تیغه کات اوت
  • تولید کننده کلید (کات اوت تیغه ای)
  • تولید کننده فیوز هولدر(جهت پستهای فوق توزیع)
  • تولید کننده بازو و پایه چراغ
  • تولید کننده انواع دستک انشعاب