نظارت

برخی از اقدامات انجام شده:

 • نظارت بر پروژه هاي روستايي برق گيلان
 • نظارت عاليه بر پروژه هاي سرمايه اي توزيع برق تهران
 • نظارت بر اجراي پروژه هاي برق تهران و استان گيلان
 • نظارت بر اجرای قسمت برق تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب شهر ساري
 • نظارت عالي بر اجراي پروژه هاي روشنايي معابر در شركت پيمانيروي كرج
 • نظارت بر اجراي پروژه بهينه سازي برق شركت تام
 • نظارت بر اجرای قسمت برق تاسيسات و روشنايي كارخانه نيكو اسفنج
 • نظارت بر اجرای قسمت برق تاسيسات و روشنايي داخلي كارخانه نيكو الياف
 • نظارت بر اجراي قسمت برق تاسيسات توسعه جهاد خود كفايي نزاجا در شركت پرتو خدمات شرق
 • نظارت بر اجرا ی قسمت برق تاسيسات و روشنايي داخلي كارخانه شايسته زر در شهرك صنعتي شمس آباد
 • نظارت بر احداث شبکه فشار متوسط هوايي در مناطق کشاورزی اصفهان